Borrar

Dimensions àmbit lingüístic i matemàtic

1r a 6è de Primària

La sèrie de quaderns Entrena't ha estat dissenyada per practicar el treball per competències i ajudar a adquirir-les progressivament. El seu contingut s'ha desenvolupat a partir del currículum de 1r a 6è de Primària amb l'objectiu que, en finalitzar l'etapa els nens i les nenes hagin assolit les competències bàsiques dels àmbits lingüístic i matemàtic.

Descarrega les audicions del bloc de comunicació oral:

BASES METODOLÒGIQUES DE LA SÈRIE

Llengua (Llengua catalana i Llengua castellana)

1. Aprenentatge competencial.

2. Treball de les emocions. 

3. Rutines i destreses de pensament.

4. Jocs lingüístics 

 

Matemàtiques

1. Aprenentatge competencial.

2. Treball de les emocions. 

3. Reforç de les destreses instrumentals bàsiques.

4. Gimnàstica matemàtica

 

BASES METODOLÒGIQUES DE LA SÈRIE

Llengua (Llengua catalana i Llengua castellana)

1. Aprenentatge competencial.

2. Treball de les emocions. 

3. Rutines i destreses de pensament.

4. Jocs lingüístics 

 

Matemàtiques

1. Aprenentatge competencial.

2. Treball de les emocions. 

3. Reforç de les destreses instrumentals bàsiques.

4. Gimnàstica matemàtica

 

BASES METODOLÒGIQUES DE LA SÈRIE

Llengua (Llengua catalana i Llengua castellana)

1. Aprenentatge competencial.

2. Treball de les emocions. 

3. Rutines i destreses de pensament.

4. Jocs lingüístics 

 

Matemàtiques

1. Aprenentatge competencial.

2. Treball de les emocions. 

3. Reforç de les destreses instrumentals bàsiques.

4. Gimnàstica matemàtica

 

x