Borrar

8 competències clau de la LOMLOE

Coneixes les vuit competències clau que preveu la LOMLOE i la importància que tenen en l’educació de l’alumnat de totes les edats? No són simplement una llista d’habilitats, sinó els fonaments sobre els quals es construeix un aprenentatge de valor i durador al llarg del temps.

Què són les competències clau de la LOMLOE?

D’acord amb la recomanació del Consell de la Unió Europea del 2018, les competències són una combinació d’actituds, coneixements i capacitats que preveu la LOMLOE per desenvolupar tant a les aules com en els diferents projectes dels centres educatius. En aquest context:

  • Les actituds fan referència a la mentalitat i a la disposició per actuar davant d’altres persones, contextos o idees.

  • Els coneixements són fets, xifres, teories i idees que estan assumits i que reforcen la comprensió d’un tema concret.

  • D’altra banda, les capacitats són les habilitats per efectuar processos i fer ús dels coneixements de què es disposa per assolir metes.

Així, les competències clau es consideren indispensables perquè totes les persones siguin capaces d’assolir tot el potencial i el creixement personal, de millorar l’ocupabilitat, d’integrar-se en la societat, d’adoptar un estil de vida sostenible i saludable, i de participar activament com a ciutadans en la societat de la qual són part. Totes aquestes persones han de ser potenciades dins del procés educatiu, mitjançant les sessions impartides a l’aula o bé per mitjà de la feina feta a les plataformes al servei de l’educació integral de l’alumnat, com pot ser l’Aula Virtual de Santillana.

Les vuit competències clau segons la LOMLOE

Les competències són una part essencial del currículum i indispensables perquè l’alumnat avanci en la trajectòria educativa i, a més, perquè estigui preparat per enfrontar-se als reptes de la vida persona i acadèmica tan bé com pugui. Se’n preveuen vuit de diferents:

1. Competència en comunicació lingüística

La competència en comunicació lingüística fa referència a la capacitat d’interactuar i d’expressar-se de manera clara i adequada, ja sigui parlant, escrivint, fent servir signes o mitjans multimèdia, en diferents llocs i situacions, i amb diversos objectius de comunicació. Això implica fer ús de les habilitats, els coneixements i les actituds per poder ser capaç d’entendre, d’interpretar i de valorar els missatges. Alhora, s’evita la desinformació i la manipulació. Aquesta competència, al cap i a la fi, és el fonament del mateix pensament, perquè permet la comprensió del lèxic, la gramàtica, l’ortografia i la semàntica.

3. Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Capacitat dels estudiants per fer servir conceptes matemàtics i per aplicar-los en diferents situacions. D’altra banda, se centra en la comprensió i l’aplicació de conceptes científics i tecnològics, i en la resolució de problemes.

 

5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Se centra a potenciar el creixement integral de l’alumnat, promovent la seva capacitat per aprendre de manera autodidacta i de treballar en equip. Aquest conjunt d’habilitats inclou des de la capacitat de reflexionar sobre ells mateixos fins a prendre decisions fonamentades, passant per l’empatia i la col·laboració. Sens dubte, aquestes destreses esdevenen fonamentals, perquè estimulen el desenvolupament dels estudiants i els capaciten per afrontar amb èxit els reptes personals i socials que se’ls presentin.

7. Competència emprenedora

Es focalitza en el potencial dels estudiants per detectar oportunitats, assumir riscos i materialitzar projectes innovadors. Inclou des de la capacitat creativa fins a la planificació estratègica, passant per la gestió eficient de recursos i l’adaptabilitat. En un món en canvi continu, on la capacitat de generar idees i portar-les a la pràctica pot influir positivament en la societat, la competència emprenedora esdevé fonamental.

2. Competència plurilingüe

Capacitat de poder comunicar-se en diferents llengües, ja siguin clàssiques, oficials, cooficials o d’ús popular o extens. Així mateix, no hem d’oblidar que per mitjà dels idiomes es coneix la cultura de diversos llocs del món. Per això mateix, aquestes capacitats són indispensables en una societat cada cop més globalitzada, on l’habilitat de comunicar-se en diferents idiomes pot obrir portes a oportunitats acadèmiques i professionals.

4. Competència digital

En aquest cas, ens referim a l’habilitat per fer servir les tecnologies de la informació i la comunicació de manera efectiva i crítica. Això inclou la cerca d’informació en línia, l’ús d’eines de productivitat digital i la comprensió dels aspectes ètics i legals de la tecnologia.

6. Competència ciutadana

Parlem de la capacitat per participar de manera activa i responsable en la societat. Això implica comprendre els drets i les responsabilitats ciutadanes i participar en la presa de decisions i en la vida democràtica de la comunitat. Aquesta competència és fonamental per al desenvolupament d’una societat justa i equitativa.

8. Competència en consciència i expressió culturals

És la destresa dels estudiants per comprendre, valorar i respectar diverses cultures, alhora que expressen la seva identitat cultural de manera creativa. Això implica la valoració de les arts i la cultura, i la capacitat de comunicar-se de manera efectiva en entorns culturals diversos. Com que promou la diversitat i la inclusió en la societat, la competència en consciència i expressió culturals fomenta un enteniment més profund i respectuós entre les diferents comunitats.

Competències clau de la LOMLOE en Primària

En l’Educació Primària, les competències clau de la LOMLOE s’integren de manera transversal en les diferents àrees curriculars. Els estudiants tenen l’oportunitat de desenvolupar-les mitjançant projectes interdisciplinaris que estimulen l’aplicació dels coneixements en contextos reals.

Així mateix, es promou el treball col·laboratiu i la participació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, fet que no només enriqueix la seva experiència educativa, sinó que també els proporciona les habilitats pràctiques i socials fonamentals per al seu creixement com a persones funcionals.

Les competències clau van més enllà del coneixement acadèmic i se centren en habilitats com ara la comunicació, la resolució de problemes i el pensament crític, com ja hem comentat. Amb el foment d’aquestes competències es pretén formar persones capaces d’adaptar-se als canvis i als reptes de la societat actual, i de desenvolupar una mentalitat emprenedora i creativa.

Competències clau de la LOMLOE en Secundària

L’etapa d’Educació Secundària marca un moment decisiu en el desenvolupament de l’alumnat, en què no només es busca transmetre coneixements acadèmics, sinó també preparar-los per enfrontar-se als reptes d’un món en evolució constant. En aquest context, les competències clau de la LOMLOE tenen un paper fonamental perquè proporcionen als estudiants les eines necessàries per al creixement integral i la preparació per a la vida adulta. En l’Educació Secundària, quan els adolescents estan en un procés actiu de construcció de la seva identitat i autonomia, les competències tenen –més que mai– un paper únic per al seu desenvolupament personal i social: fomenten valors com ara la tolerància, el respecte, la solidaritat, la justícia, el pensament crític i l’autonomia.

El paper de les competències clau en la formació integral

Més enllà del que ja s’ha exposat sobre les competències clau de la LOMLOE en l’Educació Primària i Secundària, també tenen un rol fonamental en la formació integral de qualsevol estudiant. No hem d’oblidar que són habilitats, coneixements i actituds que es consideren essencials per al desenvolupament personal, acadèmic i professional en la societat actual.

La integració d’aquestes competències en el currículum escolar promou un enfocament educatiu més holístic i complet, que no només se centra en la transmissió de continguts, sinó també en el desenvolupament d’habilitats pràctiques i socials rellevants per a la vida quotidiana i el futur laboral de tot l’alumnat.

El futur de l’educació amb les competències clau de la LOMLOE

El futur de l’educació es troba en la integració de les competències clau de la LOMLOE primer a les aules, per transcendir-les posteriorment. Si treballem aquestes habilitats des d’una edat primerenca i les reforcem al llarg del procés educatiu, tant en Primària com en Secundària, prepararem la joventut perquè tingui èxit en l’àmbit acadèmic, però també perquè es desenvolupi amb solvència en el món laboral i perquè contribueixi positivament al progrés social i econòmic.

La transformació educativa de debò comença amb el compromís continu del professorat i de les institucions educatives per garantir que aquestes competències siguin una part inestimable de l’experiència formativa de cada estudiant.

x