Borrar

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ VACACIONES SANTILLANA” 

SANOMA EDUCACIÓN, SLU (d’ara endavant, “Santillana”) amb domicili social a Ronda de Europa, 5, 28760, Tres Cantos (Madrid) i amb NIF núm. B-28119261, ha decidit organitzar per a la seva marca “Cuadernos Vacaciones Santillana” (la “marca”), aquesta promoció (la “promoció”), que es regirà per les següents bases i condicions (les “bases”).

1. Promoció

1.1 L’objectiu de la promoció és difondre els productes comercialitzats per Santillana sota la marca que s’inclouen en aquest enllaç: https://santillana.es/cuadernos-vacaciones (el/s “producte (s)”). Els participants que compleixin aquests termes i condicions tindran dret a optar al premi que es descriu en aquestes bases. A efecte aclaridor, es fa constar que aquesta promoció s’aplica exclusivament als productes comercialitzats sota la marca i no s’aplicarà a cap altre tipus de continguts com ara diccionaris, continguts comercialitzats sota les marques Loqueleo o JoLlibre o quaderns de treball, entre d’altres.

1.2 Aquesta promoció es comunicarà i publicitarà mitjançant diferents materials als punts de venda del producte, així com per mitjà de les xarxes socials, llocs web i altres mitjans electrònics. 

1.3 Santillana oferirà, d’acord amb la mecànica de participació detallada en aquestes bases i durant el període promocional (tal com es defineix a la clàusula segona següent), la possibilitat d’obtenir el regal descrit en aquestes bases.

1.4 Aquesta promoció no és compatible amb cap oferta promocional dels establiments de venda del producte ni amb altres promocions o ofertes de Santillana.

 

2. Àmbit geogràfic i temporal de la promoció

2.1 La promoció s’iniciarà el dia 1 de juny de 2024 i finalitzarà el 31 d’agost de 2024, tots dos inclosos (d’ara endavant, el “període promocional”). Qualsevol participació enviada fora del període promocional s’entendrà com a no presentada.

2.2 La promoció és vàlida a tot el territori espanyol, incloent-hi les Illes Canàries, les Illes Balears, Ceuta i Melilla.

 

3. Participants

3.1 Els requisits de participació són els següents:

a) Només podran participar en la promoció les persones físiques majors d’edat, residents legals al territori espanyol (d’ara endavant, el/els “participant(s)”).

b) No s’admetran participacions de persones treballadores de Santillana o empreses vinculades, ni de les agències de publicitat que aquesta contracti o dels establiments col·laboradors d’aquesta promoció, ni de cap empleat de qualsevol empresa o establiment distribuïdors dels productes de la marca. Tampoc s’admetran participacions de familiars fins a segon grau de tots aquests.

 La participació en la promoció implica el consentiment total i exprés i l’acceptació de les bases per part dels participants, igual com el contingut i l’abast de la promoció.


4. Forma de participació i mecànica de la promoció

4.1 Per poder participar en aquesta promoció cal haver adquirit almenys una (1) unitat del producte de la marca durant el període promocional.

4.2 Cada persona podrà participar-hi un cop per cadascun dels productes adquirits que es reflecteixin en un tiquet de compra.

4.3 Una vegada efectuada la compra del producte, els passos que cal seguir per participar en la promoció són:

a) Els participants han de visitar la pàgina web promocional vacacionessantillana.es/vacacionessantillana.cat (el “lloc web”).

b) Cada participant ha de registrar-s’hi com a usuari del lloc web omplint les dades que se li sol·licitin, que inclouran:

I) Nom i cognoms

II) Adreça electrònica de contacte

c) A més, perquè Santillana pugui comprovar la participació, el participant haurà d’adjuntar el tiquet de compra del producte, on haurà de constar clarament la data de compra i el detall del producte adquirit. El tiquet de caixa escanejat o fotografiat que aporti el participant ha de ser llegible, no pot estar retallat o ometre informació essencial per a la validació i ha de ser un document original no manipulat.

d) El participant rebrà un correu electrònic que confirmarà la seva participació en la promoció.

4.4 És un requisit essencial per a la participació en la promoció que els participants completin íntegrament les dades obligatòries sol·licitades al lloc web.

4.5 A l’efecte de lliurar el premi, es revisarà i verificarà que tant el registre del participant al lloc web com el tiquet de compra s’ajusten a aquestes bases de la promoció.

4.6 No es podrà seleccionar com a guanyador cap participant que, encara que compleixi els requisits assenyalats, ja hagi guanyat un premi al sorteig Vacaciones Santillana en les dues edicions anteriors.

5. Premi i mecànica d’adjudicació dels premis

5.1 Cadascun dels participants que portin a terme el procés de registre i pujada del tiquet de compra que es descriu en el punt 4 anterior participarà automàticament en el sorteig d’un dels 10 altaveus portàtils JBL model Clip 4, un dels 6 auriculars de joc Sony pulse 3D i una consola Sony Playstation 5 slim standard (1 TB SSD), sempre que compleixin tots els requisits i les condicions que s’indiquen en aquestes bases. Cada participant únicament podrà optar a la consecució de només un dels premis.

5.2 El sorteig es farà el 3 de setembre de 2024 i s’hi seleccionaran els 17 guanyadors i 10 suplents. Els premis se sortejaran per ordre de valor decreixent, en què el primer és el de més valor, i l’últim, el de menys valor. El resultat del sorteig es comunicarà per correu electrònic als guanyadors en un termini màxim de 10 hàbils des de la seva celebració.

5.3 Cadascun dels guanyadors haurà d’acceptar expressament el premi. En el cas que en el termini de 10 dies algun dels guanyadors no acceptés el premi, aquest guanyador es descartarà i el premi passarà al primer dels suplents, que haurà d’acceptar-lo. En cas que succeís el mateix amb algun dels suplents, es passarà al suplent següent fins a esgotar la llista.

5.4 En el cas que Santillana no arribi a rebre l’acceptació del premi per part de 17 guanyadors o suplents, únicament es lliuraran els premis que s’hagin acceptat i la resta de premis quedaran deserts.

5.5 Santillana es reserva el dret de canviar el premi objecte d’aquesta promoció per un altre de valor econòmic equivalent o superior.

5.6 El premi no podrà ser, en cap cas, objecte de canvi, alteració, compensació en diners o substitució. En particular, en cap cas serà possible percebre en metàl·lic el valor econòmic del premi objecte d’aquesta promoció o rebre qualsevol classe de compensació. La renúncia al premi per part del participant no atorgarà dret a canvi, reemborsament ni compensació de cap mena.

5.7 El premi és personal i intransferible. Queda prohibida la comercialització i/o revenda del premi, que no es podrà cedir sota cap títol.

 

6. Desqualificació de participants

6.1 Es descartaran les participacions que no compleixin, o compleixin de manera irregular, els passos de la mecànica de la promoció o, en general, els requisits i condicions que s’estableixen en aquestes bases. Santillana pretén que aquesta promoció es desenvolupi en igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de bona fe. Per aquest motiu, Santillana es reserva el dret a excloure’n automàticament i immediatament qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe o que faci servir mitjans fraudulents i incompleixi qualsevol apartat d’aquestes bases. En cas que les irregularitats es detectin posteriorment al lliurament efectiu del premi, Santillana es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra l’autor o responsable, entre d’altres, les tendents a la seva devolució.

6.2 Així mateix, les persones que facin un ús il·legítim, rebent ajuda i/o avantatge per manipular la participació, seran desqualificades. També seran desqualificades les participacions que presentin informació incompleta, manipulada o falsa.

6.3 Les participacions rebudes fora dels terminis establerts en aquestes bases seran descartades i eliminades.

7. Consultes o incidències

7.1 Per resoldre qualsevol consulta, queixa o incidència en el procés de participació en la promoció, el participant podrà contactar amb el departament d’atenció al client de la promoció mitjançant aquesta adreça electrònica: santillana-santillanaclientes@santillana.es.

8. Limitació de responsabilitat

8.1 Santillana declara que no té cap vinculació amb les marques JBL i Sony i que el fet que se sortegin productes d’aquestes marques no la vincula de cap manera amb JBL ni amb Sony, ni demostra que hi hagi una relació comercial entre totes dues societats.

8.2 Santillana usarà les marques JBL i Sony de forma merament informativa als materials informatius de la promoció únicament amb l’objectiu d’informar els consumidors i els participants dels premis que s’ofereixen en la promoció, sense que això constitueixi un aprofitament de la notorietat o prestigi d’aquesta marca ni tracti de mostrar una vinculació mercantil amb la societat titular d’aquesta marca.

8.3 Santillana no serà responsable dels factors de força major que impedeixin que el participant pugui gaudir del premi. En aquest sentit, Santillana no es responsabilitza dels danys que el premi pugui rebre durant el gaudi d’aquest, efectuat per una empresa aliena a l’organitzador de la promoció.

8.4 Els participants exoneren Santillana, de la manera més àmplia que en dret procedeixi, per qualsevol tipus de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, incloent-hi indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, despesa o cost.

8.5 Santillana no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que puguin afectar el desenvolupament d’aquesta promoció.

8.6 Qualsevol contrasenya, enllaç, bo o codi enviat al participant serà considerat un títol al portador. La pèrdua, sostracció o danys que els puguin fer inutilitzables o il·legibles no atorgaran dret a substitució i Santillana no tindrà cap responsabilitat sobre aquests.

8.7 Encara que Santillana farà tots els possibles per evitar el subministrament de les dades o documents incorrectes o falsos per part dels participants, no es farà responsable de la veracitat de les dades o documents que aquests facilitin. Per tant, si les dades o els documents que facilitin els participants no fossin correctes o tinguessin errors, Santillana no es farà responsable de no poder contactar amb els participants per comunicar-los el premi que se’ls ha atorgat, i de totes les incidències que poguessin derivar-se de la incorrecció o falsedat de les dades o els documents subministrats.

 

9. Protecció de dades personals

9.1 Santillana tractarà les dades personals que facilitin els participants amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs segons el que s’indica en aquestes bases, així com el lliurament del premi en cas que resultin guanyadors.

9.2 La base jurídica en què es fonamenta aquest tractament és la necessitat de gestionar el concurs segons el que disposen les bases.

9.3 Les dades personals dels participants no es comunicaran a tercers, tret que sigui necessari per gestionar el concurs d’acord amb el que s’indica a les bases. Les dades personals del participants es tractaran durant el termini que duri el concurs i fins que aquest es resolgui. Un cop finalitzat el termini, les dades seran bloquejades degudament fins que prescriguin totes les accions legals que derivin del tractament.

9.4 Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat enviant un correu electrònic a Santillana a l’adreça dpo.spain@sanoma.com, en el qual han d’acreditar la identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent i identificar-se com a participants del concurs. Es recomana que l’interessat faciliti tota la informació necessària per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

9.5 Així mateix, en cas que l’interessat consideri lesionat el seu dret a la protecció de dades, podrà dirigir-se al delegat de Protecció de Santillana a l'adreça dpo.spain@sanoma.com per explicar-li detalladament el cas i aportar tota la informació necessària per solucionar-ho. En aquest cas, l’interessat també tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

9.6 El participant garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i es compromet a mantenir-les actualitzades.

9.7 Així mateix, les dades personals dels guanyadors podran ser comunicades públicament en qualsevol mitjà a disposició de Santillana, incloent-hi pàgines web i pàgines oficials de Santillana en xarxes socials, per garantir la transparència de la promoció.

9.8 Algunes d’aquestes empreses o entitats, així com l’entitat que proporciona l’allotjament al lloc web mitjançant el qual s’organitzen els concursos, podrien estar situades en tercers països aliens a la Unió Europea, la legislació dels quals no exigeixi un nivell de protecció de dades equivalent a l’europeu. El participant n’ha de ser conscient abans de participar-hi.

9.9 Les dades dels guanyadors es conservaran durant el termini que sigui necessari per al lliurament i gaudi del premi i, posteriorment, durant un termini màxim de 5 anys per si sorgeix alguna incidència en aquest període. Posteriorment, les dades es cancel·laran o es destruiran. No obstant això, la publicació de les dades dels guanyadors es mantindrà de manera indefinida fins que en sol·licitin la supressió.

10. Acceptació de les bases

10.1 Participar en la campanya implica acceptar íntegrament i sense reserves aquestes bases, que estaran a disposició de qualsevol interessat: (i) a la pàgina web vacacionessantillana.es, (ii) a les oficines de Ronda d’Europa 5, 28760 Tres Cantos (Madrid) i (iii) al dipòsit notarial referit més avall.

10.2 Santillana es reserva la facultat de modificar aquestes bases durant la vigència de la campanya, modificació que notificarà als participants i que comunicarà pels mitjans corporatius que tingui a l’abast. Les bases actualitzades estaran a disposició dels participants i de qualsevol altra persona a (i) la pàgina web vacacionessantillana.es i a (ii) les oficines de Ronda de Europa 5, 28760 Tres Cantos (Madrid).

11. Legislació aplicable i jurisdicció

11.1 Aquestes bases es regeixen per la Llei espanyola.

11.2 En cas de divergència entre els participants i la interpretació d’aquestes bases, seran competents per conèixer els litigis que puguin plantejar-se els Jutjats i Tribunals de Madrid capital (Espanya), sense perjudici del fur que pogués correspondre'ls.

 

Dipòsit de bases.

x