Borrar

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ “VACACIONES SANTILLANA”

SANTILLANA EDUCACIÓN, SLU (d’ara endavant, “Santillana”) amb domicili social a Avenida de los Artesanos, 6, 28760, Tres Cantos (Madrid) i amb NIF núm. B-28119261, ha decidit organitzar per a la seva marca de quaderns “Vacaciones Santillana” (la “marca”), aquesta promoció (la “promoció”), que es regirà per les presents bases i condicions (les “bases”).

1. Promoció

1.1. L’objectiu de la promoció és difondre els productes comercialitzats per Santillana sota la marca “Vacaciones Santillana” inclosos al següent enllaç https://santillana.es/cuadernos-vacaciones (el/s “producte (s)”). Els participants que compleixin aquests termes i condicions tindran dret a optar al premi que es descriu en aquestes bases. A efecte aclaridor, es fa constar que aquesta promoció s’aplica exclusivament als productes comercialitzats sota la marca i no s’aplicarà a cap altre tipus de continguts com diccionaris, continguts comercialitzats sota les marques Loqueleo o JoLlibre o quaderns de treball, entre d’altres.

1.2. Aquesta promoció es comunicarà i publicitarà mitjançant diferents materials als punts de venda del producte.

1.3. Santillana oferirà, d’acord amb la mecànica de participació detallada en aquestes bases legals i durant el període promocional (tal com es defineix a la clàusula segona següent), la possibilitat d’obtenir el regal descrit en aquestes bases.

1.4. Aquesta promoció no és compatible amb cap oferta promocional dels establiments de venda del producte ni amb altres promocions o ofertes de Santillana.

2. Àmbit geogràfic i temporal de la promoció

2.1. La promoció s’iniciarà el dia 1 de juny de 2021 i finalitzarà el 31 d’agost de 2021, tots dos inclosos (d’ara endavant, el “període promocional”). Qualsevol participació enviada fora del període promocional s’entendrà per no presentada.

2.2. La promoció és vàlida a tot el territori espanyol, incloent-hi les Illes Canàries i les Illes Balears, Ceuta i Melilla.

3. Participants

3.1. Els requisits de participació són els següents:

a) Només podran participar a la promoció, de manera totalment gratuïta, les persones físiques majors d’edat, residents legals al territori espanyol (d’ara endavant, el/els “participant(s)”).

b) No s’admetran participacions de treballadors de Santillana o empreses vinculades, ni de les agències de publicitat que aquesta contracti, ni dels establiments col·laboradors d’aquesta promoció, ni de qualsevol empresa distribuïdora o establiment dels productes de la marca “Vacaciones Santillana”. Tampoc s’admetran participacions de familiars fins a segon grau de tots aquests.

c) La participació en la promoció implica el total i exprés consentiment dels participants amb les bases, el contingut i l’abast de la promoció.

4. Forma de participació i mecànica de la promoció

4.1. Per poder participar en aquesta promoció cal haver adquirit almenys una (1) unitat del producte de la marca “Vacaciones Santillana” durant el període promocional.

4.2. La participació en la promoció es limita a una única participació per persona i tiquet de compra. No obstant això, els participants podran participar en la promoció (i) tantes vegades com productes hagin adquirit en una mateixa compra i figurin al tiquet; i (ii) en cas que siguin tiquets diferents, tantes vegades com vulguin durant el període promocional.

4.3. Una vegada efectuada la compra del producte, els passos que cal seguir per participar en la promoció són:

a) Els participants hauran de visitar la pàgina web promocional www.vacacionessantillana.es (el “lloc web”).

b) Una vegada al lloc web, cada participant haurà de registrar-s’hi com a usuari omplint les dades que se li sol·licitin, que inclouran:

i. Nom i cognoms
ii. Adreça electrònica de contacte
iii. DNI

c) A més, pe2rquè Santillana pugui comprovar la participació, el participant haurà d’adjuntar el tiquet de compra del producte, en què haurà de constar clarament la data de compra i el detall del producte adquirit. El tiquet de caixa escanejat o fotografiat aportat pel participant ha de ser llegible, no pot estar retallat o ometre informació essencial per a la validació i ha de ser un document original no manipulat.

d) El participant rebrà un correu electrònic que confirmarà la seva participació en la promoció.

4.4. És requisit essencial per a la participació en la promoció que els participants completin íntegrament les dades obligatòries sol·licitades al lloc web.

4.5. A l’efecte de lliurar el premi, es revisarà i verificarà que tant el registre del participant al lloc web com el tiquet de compra s’ajusten a aquestes bases de la promoció.

4.6. Efectuades aquestes comprovacions, Santillana contactarà amb el participant per correu electrònic en un termini màxim de quaranta-vuit (48) hores des de l’efectiu registre del participant per confirmar la seva participació en la promoció i indicar els passos que ha de seguir per obtenir el premi.

5. Premi i mecànica d’adjudicació dels premis

5.1. Com a premi d’aquesta promoció, el participant podrà gaudir d’un escape room en línia denominat “L’informe Xatrac”, disponible a la pàgina web www.cat2heory.es.

5.2. Santillana facilitarà al participant, en un termini màxim de quaranta-vuit (48) hores, un codi alfanumèric necessari per accedir a l’escape room que el participant haurà d’inserir a la pàgina web www.cat2heory.es.

5.3. Un cop a la pàgina web, se sol·licitarà una sèrie de dades personals al participant, que hauran de coincidir amb les del registre al lloc web.

5.4. El codi alfanumèric d’accés a l’escape room només es facilitarà un cop per evitar que s’utilitzi més vegades; per tant, el participant serà responsable de desar-lo i custodiar-lo.

5.5. L’escape room consta de tres nivells que el participant haurà de seleccionar abans de començar a jugar. A efecte aclaridor, es fa constar que el codi alfanumèric proporcionat únicament dona accés a un dels tres nivells establerts.

5.6. Només els participants que compleixin els requisits i les condicions que s’indiquen en aquestes bases seran aptes per rebre el premi.

5.7. El premi no podrà ser, en cap cas, objecte de canvi, alteració, compensació en diners o substitució. En particular, en cap cas serà possible percebre en metàl·lic el valor econòmic del premi objecte d’aquesta promoció o rebre qualsevol classe de compensació.

5.8. El premi és personal i intransferible. Queda prohibida la comercialització i/o revenda del premi, que no es podrà cedir sota cap títol.

5.9. Santillana es reserva el dret a canviar el premi objecte d’aquesta promoció per un altre de valor econòmic equivalent o superior.

5.10. La renúncia al premi per part del participant no atorgarà dret a canvi, reemborsament ni compensació de cap tipus.

6. Desqualificació de participants

6.1. Es descartaran les participacions que no compleixin, o compleixin de manera irregular, els passos de la mecànica de la promoció o, en general, els requisits i condicions que s’estableixen en aquestes bases. Santillana pretén que aquesta promoció es desenvolupi en igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de bona fe. Per aquest motiu, Santillana es reserva el dret a excloure’n automàticament i immediatament qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe o que faci servir mitjans fraudulents i incompleixi qualsevol apartat d’aquestes bases. En cas que les irregularitats es detectin posteriorment al lliurament efectiu del premi, Santillana es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra l’autor o responsable, entre d’altres, les tendents a la seva devolució.

6.2. Així mateix, les persones que facin un ús il·legítim, rebent ajuda i/o avantatge per manipular la participació, seran desqualificades. També seran desqualificades les participacions que presentin informació incompleta, manipulada o falsa.

6.3. Les participacions rebudes fora dels terminis establerts en aquestes bases seran descartades i eliminades.

7. Consultes o incidències

7.1. Per resoldre qualsevol consulta, queixa o incidència en el procés de participació en la promoció, el participant podrà contactar amb el departament d’atenció al client de la promoció mitjançant aquesta adreça electrònica: santillanaclientes@santillana.com

8. Limitació de responsabilitat

8.1. Santillana no serà responsable dels factors de força major que impedeixin que el participant pugui gaudir del premi. En aquest sentit, Santillana no es responsabilitza dels danys que el premi pugui rebre durant el gaudi d’aquest, efectuat per una empresa aliena a l’organitzador de la promoció.

8.2. Els participants exoneren Santillana, de la manera més àmplia que en dret procedeixi, per qualsevol tipus de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, incloent-hi indemnitzacions de qualsevol natura i/o índole, despesa o cost.

8.3. Santillana no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que puguin afectar el desenvolupament d’aquesta promoció.

8.4. Qualsevol contrasenya, enllaç, bo o codi enviat al participant serà considerat un títol al portador. La pèrdua, sostracció o danys que els puguin fer inutilitzables o il·legibles no atorgaran dret a substitució i Santillana no tindrà cap responsabilitat sobre aquests.

8.5. Encara que Santillana farà tots els possibles per evitar el subministrament de les dades o documents incorrectes o falsos per part dels participants, no es farà responsable de la veracitat de les dades o documents que aquests facilitin. Per tant, si les dades o els documents que facilitin els participants no fossin correctes o tinguessin errors, Santillana no es farà responsable de no poder contactar amb els participants per comunicar-los el premi que se’ls ha atorgat, i de totes les incidències que poguessin derivar-se de la incorrecció o falsedat de les dades o els documents subministrats.

9. Tributació dels premis

9.1. Els premis estan sotmesos a la legislació fiscal vigent. Aquesta promoció es considera una promoció directa amb finalitats promocionals segons el que disposa la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

9.2. En el supòsit que la base de retenció dels premis objecte d’aquesta promoció superin els 300€, aquests estaran subjectes a retenció o a ingrés a compte de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest ingrés a compte serà assumit per Santillana, que procedirà a ingressar-lo a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. En finalitzar l’any objecte del sorteig, Santillana facilitarà al participant el corresponent certificat fiscal de retencions.

9.3. Sense perjudici de tot això, és a compte del participant el compliment de les seves obligacions fiscals.

10. Protecció de dades personals

10.1. Les dades personals facilitades pels participants seran tractades per Santillana amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquesta promoció fins que finalitzi, segons el que preveuen aquestes bases.

10.2. La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment del participant manifestat per mitjà de la seva participació en la promoció, la necessitat per executar la relació contractual derivada de la promoció i el compliment de les obligacions que resultin aplicables, sent el tractament de dades estrictament necessari per a aquestes finalitats.

10.3. Addicionalment, i si ho consent expressament, les dades del participant es tractaran per a l’enviament de comunicacions comercials sobre productes, serveis, promocions i esdeveniments de Santillana i de les empreses del grup a què pertany aquesta i que puguin ser del seu interès mentre no revoqui el consentiment. Amb aquesta finalitat, podrà ser necessari tractar les seves dades de manera automatitzada per a la creació de perfils comercials que permetin a Santillana enviar-li comunicacions personalitzades i acotades a les seves preferències i interessos. Aquests enviaments es faran per qualsevol mitjà de contacte facilitat, incloent-hi el correu electrònic. Quan aquests enviaments es facin per correu electrònic, l’eina que es faci servir inclourà enllaços i imatges diminutes i transparents que estaran associades a l’adreça electrònica del destinatari. D’aquesta manera, quan es descarrega una d’aquestes imatges o s’accedeix als enllaços continguts en el correu electrònic, Santillana podrà saber a efectes estadístics si el correu s’ha obert o si s’ha accedit a algun enllaç des d’aquest correu. El participant podrà impedir aquests usos configurant el seu gestor o programa de correu electrònic per impedir la descàrrega automatitzada d’imatges, així com no accedint als enllaços inclosos en els correus electrònics que rebi. La base legal per al tractament de dades amb aquesta finalitat serà el consentiment del participant.

10.4. Les dades personals seran tractades durant la vigència de la promoció i, un cop finalitzada, durant el temps necessari per lliurar els premis i executar la promoció. En tot cas, les dades es conservaran, fins i tot un cop finalitzada la relació amb el participant, únicament mentre siguin necessàries per respondre a possibles responsabilitats o quan sigui legalment requerit.

10.5. Només hi tindran accés aquells tercers a qui Santillana estigui legalment obligada a facilitar-los (com ara bancs o organismes de l’Administració Tributària) i les empreses a les quals pugui encomanar serveis de gestió interna, en particular, de computació en núvol (cloud computing) i/o de màrqueting. En qualsevol cas, el tractament de les dades personals tindrà lloc dins de la Unió Europea.

10.6. En tot moment, els participants podran exercir, en els termes previstos per la legislació aplicable, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat per mitjà de correu postal al domicili de Santillana indicat a l’inici d’aquest document o a l’adreça electrònica dpo.spain@sanoma.com, adjuntant-hi còpia del DNI o document equivalent i identificant-se com a participant en aquesta promoció.

10.7. En cas que consideri vulnerat el seu dret a la protecció de dades, els participants podran interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el delegat de protecció de dades de Santillana (dpo.spain@sanoma.com).

10.8. Els participants garanteixen que les dades facilitades, així com les altres que hagin proporcionat terceres persones amb motiu d’aquesta promoció, són veraces i s’han obtingut, prèviament a la seva inclusió, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. El participant es responsabilitza de comunicar-ne qualsevol modificació.

11. Acceptació de les bases

11.1. Participar en la campanya implica acceptar íntegrament i sense reserves aquestes bases, que estaran a disposició de qualsevol interessat: (i) a la pàgina web www.vacacionessantillana.es, (ii) a les oficines, Avenida de los Artesanos 6, 28760 Tres Cantos (Madrid).

12. Legislació aplicable i jurisdicció

12.1. Aquestes bases es regeixen per la Llei espanyola.

12.2. En cas de divergència entre els participants i la interpretació d’aquestes bases legals, seran competents per tenir coneixement dels litigis que puguin plantejar-se els Jutjats i Tribunals corresponents segons la normativa específica de consumidors i usuaris.

x